Omega Credit logó
Omega Credit Zrt.
1073 Budapest, Erzsébet krt. 1-3. 3.em. 39.
Tel.: +36 1 411 1250 ; +36 1 411 1249
ugyfelszolgalat@omegacredit.hu | www.omegacredit.hu

Elszámolási és forintosítási információk

( pénzügyi intézmény által felmondott szerződésből eredő, Omega Credit Zrt.-re engedményezett követelések kötelezettjei részére)

 

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény és a 2014. évi XL. törvény szerinti elszámolást az Omega Credit Zrt. a fogyasztónak minősülő ügyfele kérelmére, erre irányuló igényének benyújtásától számított 30 napon belül végzi el.

Tudnia kell, hogy a fenti jogszabályok nem vonatkoznak a hitelkártyához kapcsolódó kölcsönszerződésekkel, a fizetési számlához kapcsolódó kölcsönszerződésekkel (folyószámla hitelkeretekkel), az állami kamattámogatással nyújtott lakáscélú forintalapú kölcsönszerződésekkel rendelkezőkre, valamint azokra, akiktől a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. az ingatlant átvette.

Kérjük, hogy legelőször szíveskedjék áttanulmányozni a Magyar Nemzeti Bank tájékoztatóját az Elszámolási Törvényekről, valamint a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ Pénzügyi Navigátorát.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy az elszámolást csak a jogelőd által rendelkezésre bocsátott információk alapján tudjuk elvégezni. A problémamentes lebonyolítás érdekében tanácsoljuk, hogy először a jogelőd pénzügyi intézmény (az Önnel korábban szerződést kötő bank) honlapját látogassák meg, nála kérjenek információt, igényeljék az elszámolást, és tájékozódjanak arról, hogy az elszámolást mikorra kaphatják meg. A jogelőd bank elszámolása a követelés engedményezésének időpontjára tartalmazza a követelés elszámolt adatait.

Társaságunk kérelemre igazolást állít ki arról, hogy a rá engedményezett követelést az Ügyféllel szemben érvényesíti. Az igazolást a jogelőd bank az általa készítendő elszámolás feltételéül szabhatja.(Követeléskezelő által kiállított igazolás minta)

Amennyiben az Ügyfél személyes adataiban változás állt be, úgy javasoljuk ezen új adatok bejelentését az erre a célra szolgáló - honlapunkról letölthető – formanyomtatványon (Adatváltozást bejelentő nyomtatvány).

Az elszámolási igény előterjesztésére javasoljuk a honlapunkról ugyancsak letölthető formanyomtatvány használatát (Igénybejelentő a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz).

Amennyiben az elszámolás eredményeként az Ügyfél esetleges túlfizetése kerülne megállapításra, annak összegét Társaságunk az Ügyfél által bejelentett bankszámlára átutalja, vagy külön kérelemre Társaságunk székhelyén készpénzben átadja. Kérjük, hogy a honlapunkon található nyomtatványon nyilatkozzon a számlaszámról, vagy a pénztári kifizetés kéréséről (Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez).

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben ügyfelünk a 2014. évi XL. tv. 16.§ (4) bekezdés értelmében mint másolatra jogosult személy kéri az elszámolás másolatának megküldését, az elszámolás másolata iránti kérelmet terjeszthet elő. A kérelem az alábbi nyomtatványon terjeszthető elő, mely letölthető honlapunkról, elérhető társaságunk 1085 Budapest, József krt. 77-79. fszt. 2. alatti ügyfélszolgálatán, továbbá azt az ügyfélnek kérésére társaságunk elektronikus vagy postai úton az igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül megküldi (Igénybejelentő az elszámolás másolatának megküldéséhez).

 

 

Elszámolással kapcsolatos panasz benyújtására, panaszkezelésre vonatkozó tájékoztatás

Ügyfelünknek lehetősége van társaságunk elszámolása kapcsán panaszbeadvány előterjesztésére.

Panaszbeadvány előterjesztésére sor kerülhet:
  • amennyiben ügyfelünk elszámolás iránti kérelmének előterjesztését követő 30 napon belül társaságunk nem küldte meg az elszámolást;
  • amennyiben társaságunk késve küldte meg az elszámolást;
  • amennyiben ügyfelünk az elszámolás tartalmával nem ért egyet (ebben az esetben kérjük, pontosan jelölje meg, melyik résszel nem ért egyet, milyen adat-, számszaki vagy egyéb hibára hivatkozik).

 

A panasz kizárólag írásban terjeszthető elő:
  • postai úton társaságunk 1085 Budapest, József krt. 77-79. fszt. 2. alatti levelezési címére,
  • személyesen társaságunk 1085 Budapest, József krt. 77-79. fszt. 2. alatti  ügyfélszolgálatán
  • faxon a +36-1-411-1249 fax számra,
  • elektronikus úton pedig ugyfelszolgalat@omegacredit.hu e-mail címre.

Az elszámolással kapcsolatos panasz megtételére szolgáló nyomtatványt letöltheti honlapunkról (lásd alább), illetve az elérhető az 1085 Budapest, József krt. 77-79. fszt. 2. sz. alatti ügyfélszolgálatunkon. A nyomtatvány használata nem kötelező.
(PANASZ BEJELENTŐ A FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ELSZÁMOLÁSSAL, FORINTOSÍTÁSSAL, VALAMINT A KAMATMÓDOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN)

Az elszámolással kapcsolatos panasz benyújtására ügyfelünknek társaságunk elszámolásának átvételét követő vagy az elszámolás elkészítésére nyitva álló határidő elteltét követő 30 napon belül van lehetősége. Ezen időtartam elteltét követően ügyfelünk abban az esetben terjeszthet elő panaszt, ha annak megtételében akadályoztatva volt. Ez esetben az akadályoztatás megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a panasz benyújtására nyitva álló határidőt követő 90 napig terjesztheti elő panaszbeadványát, az akadályoztatás tényét azonban igazolnia kell. Ha a panasz előterjesztésére határidőben nem kerül sor, úgy tekintendő, hogy ügyfelünk az elszámolásban foglaltakat elfogadja. Társaságunk a panaszt annak kézhezvételét követő 60 napon belül válaszolja meg, válaszában megküldi indokolással ellátott álláspontját, illetve a panasz részbeni vagy teljes elutasítása esetén az elutasító válaszhoz ügyelünk jogorvoslati lehetőségeire vonatkozó részletes tájékoztatót csatol.
 
A Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás
Amennyiben ügyfelünk társaságunkhoz előterjesztett panaszára társaságunk elutasító választ küldött, és ügyfelünk társaságunk álláspontjával nem ért egyet, kérelemmel fordulhat a Pénzügyi Békéltető Testülethez.
A kérelmet az e célra készített nyomtatványokon kell benyújtani. Ha nem ezeken a nyomtatványokon történik a benyújtás, a Pénzügyi Békéltető Testület hiánypótlás keretében felhívja a kérelmezőt, hogy a nyomtatvány használata által érvényesítse jogait és pótolja a hiányt. A kérelmek benyújtásához alkalmazandó nyomtatványok elérhetők alább, továbbá társaságunk 1085 Budapest, József krt. 77-79. fszt. 2. alatti ügyfélszolgálatán, továbbá kérhetők a Pénzügyi Békéltető Testülettől (levélcím: 1539 Budapest BKKP Pf.: 670; Telefon: +36-1 489-9700), illetve letölthetők az elszámolásra kötelezett pénzügyi szolgáltatók honlapjáról, valamint a Magyar Nemzeti Bank, illetve a Pénzügyi Békéltető Testület honlapjáról is a következő linken:
http://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/kerelem-nyomtatvany

 Nyomtatványok:
a) Amennyiben álláspontja szerint társaságunk elszámolása helytelen adatot, számítási hibát tartalmazott, az e tekintetben társaságunkhoz benyújtott panasza elutasításra került, és Ön álláspontját továbbra is fenntartja, úgy az alábbi formanyomtatványon terjesztheti elő kérelmét a Pénzügyi Békéltető Testületnél:151 Kérelem - helyes elszámolás megállapítása tárgyában

b) Amennyiben társaságunk az Ön panaszát elkésettség miatt elutasította, Ön azonban ezzel nem ért egyet, úgy az alábbi formanyomtatványon terjesztheti elő kérelmét a Pénzügyi Békéltető Testületnél:152  Kérelem - panaszeljárás lefolytatása tárgyában

c)     Amennyiben Ön társaságunktól kérte az elszámolás elkészítését, és társaságunk ennek nem tett eleget, úgy az alábbi formanyomtatványon terjesztheti elő kérelmét a Pénzügyi Békéltető Testületnél:153  Kérelem - elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítása tárgyában

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának kezdeményezésekor az Ön kérelmének tartalmaznia kell az arra irányuló határozott kérelmet, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület állapítsa meg, hogy
a)     az elszámolás az általa megjelölt helytelen adatot, illetve számítási hibát tartalmazza, és állapítsa meg a helyes elszámolást, továbbá kötelezze a pénzügyi intézményt annak végrehajtására; vagy
b)    a panasz nem volt elkésett és így a panasz elutasításának nem volt helye, ezért a pénzügyi intézmény a panaszeljárás keretében a panasszal érdemben köteles foglalkozni és a panaszeljárást az arra irányadó szabályok szerint lefolytatni; vagy
c)     a pénzügyi intézménynek vele szemben az elszámolási kötelezettsége a 2014. évi XXXVIII. törvény, illetve a 2014. évi XL. törvény szerint fennáll, és kötelezze az elszámolásra.

 A kérelemben be kell mutatni:
a)     a helytelen adatot, illetve számítási hibát és annak okát is,
b)    annak indokát, hogy a panasz miért nem volt elkésett,
c)     annak indokát, hogy a pénzügyi intézménynek vele szemben az elszámolási kötelezettsége a 2014. évi XXXVIII. törvény, illetve a 2014. évi XL. törvény szerint miért áll fenn.

A kérelemhez mellékelni kell az állítást alátámasztó iratokat.
A kérelem benyújtásával kapcsolatosan további hasznos információkat talál a Magyar Nemzeti Bank honlapján, amelyet a következő linken érhet el: https://www.mnb.hu/letoltes/fontos-informaciok-a-kerelem-kitoltesehez-2.pdf

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárását ügyfelünk társaságunk panaszbeadványra válaszként megküldött elutasító válaszának kézbesítésétől számított 30 napon belül kezdeményezheti. Ha ügyfelünk a kérelem benyújtásában akadályoztatva volt, az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a kézbesítéstől számított 6 hónapon belül kezdeményezheti az eljárást. Az akadályoztatás tényét igazolni szükséges.

A Pénzügyi Békéltető Testület döntésével szemben, annak érdemében, azaz a döntés megváltoztatása érdekében, bíróság előtti jogorvoslatnak van helye. E jogorvoslat is kérelem formájában kezdeményezhető és szintén az e célra rendszeresített nyomtatványokon nyújtható be. A nyomtatvány elérhető a pénzügyi intézmények ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben vagy a http://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/birosagi-polgari-nem-peres-eljarashoz-szukseges-nyomtatvanyok linken.

A jogorvoslatot kezdeményező kérelmeket a Pénzügyi Békéltető Testülethez kell benyújtani, de az adott ügyben illetékes bíróságnak kell címezni. Ha jogorvoslati jogával bármelyik érintett fél (az ügyfél vagy az elszámolást készítő pénzügyi intézmény) él, a Pénzügyi Békéltető Testület határozata nem végrehajtható mindaddig, amíg az illetékes bíróság e kérelem tárgyában döntést nem hoz. A bíróság előtti jogorvoslat nemperes eljárásban, a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes törvényszék székhelyén működő járásbíróságon - a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén a Pesti Központi Kerületi Bíróságon - zajlik.

 

Elszámolással kapcsolatos letölthető nyomtatványok


A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk a lehető legjobb szolgáltatás nyújtásában. Az oldal további használatával ezt és a jogi nyilatkozatot jóváhagyod. Elfogadom Jogi nyilatkozat